Договір публічної оферти

у наданні інформаційно-освітніх послуг

 

Цей договір публічної оферти (далі – «Оферта») між ФОП Пустовою Дарією Костянтинівною, надалі «Виконавець», та користувачем послугами інтернет-сайту https://preculture.academy, надалі «Замовник», про надання інформаційно-освітніх послуг полягає на наступних умовах:

1. Терміни

1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу інформаційно-освітніх послуг дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки .
1.2. Акцепт оферти - повне та беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення дій щодо передоплати або повної оплати інформаційно-освітньої послуги.
1.3. Виконавець – https://preculture.academy – ФОП Полковська Олена Геннадіївна.
1.4. Замовник – особа, яка здійснила акцепт оферти на викладених у ній умовах.
1.5. Договір на надання інформаційно-консультаційних послуг (далі – договір) – договір між Замовником та Виконавцем на надання інформаційно-консультаційних послуг, який укладається шляхом акцепту цієї Оферти.

2. Предмет договору

2.1. Виконавець зобов'язується організувати та здійснити надання інформаційно-освітньої послуги у вигляді доступу до інстаграм-журналу PreCulture, а Замовник (Слухач) зобов'язується сплатити дані послуги в обсязі та на умовах, передбачених цим Договором та дотримуватися умов, передбачених цим Договором.

3. Обов'язки та права Виконавця

3.1. Виконавець зобов'язаний:
3.2. При акцепті договору та виконання Замовником умов цього Договору, передбачених п.п. 4.1. 4.6. Договору, надати Замовнику можливість отримати доступ до інстаграм-журнала PreCulture та отримати інформацію відповідно до запропонованої тематики.
3.3. Забезпечити дотримання прав Замовника відповідно до умов цього Договору.
3.4. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації процесу доступу до журналу, його змісту, про права та обов'язки сторін під час надання та отримання інформаційно-освітніх послуг.
3.5. Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника в онлайн-курсі без повернення внесеної плати у разі порушення ним правил поведінки під час доступу до інстаграм-журнала PreCulture. Зазначеними порушеннями є: розпалювання міжнаціональних конфліктів, образу інших Замовників, ведучого, відхилення від теми тренінгу, реклама, нецензурні висловлювання та інші випадки, передбачені розділом 4 цього Договору.
3.6. Виконавець залишає за собою право анулювати доступ Замовника до матеріалів журналу у разі встановлення факту передачі ним реквізитів для перегляду журналу третім особам, розповсюдження Замовником інформації та матеріалів, отриманих ним у зв'язку з доступом до журналу, третім особам за плату або безкоштовно. Використання Замовником інформації та матеріалів, отриманих в результаті отримання інформаційних послуг, допускається лише в особистих цілях та для особистого використання Замовника. Замовнику забороняється використовувати відео, аудіо, фотоапаратуру під час проведення майстер-класів.

4. Обов'язки та права Замовника

4.1. Замовник (Слухач) зобов'язаний:

4.1. Своєчасно внести плату для отримання інформаційно-консультаційних послуг у розмірі та у строки, встановлені Договором.

4.2. Утриматись після отримання даних для входу в особистий кабінет Замовника та під час проведення вебінарів від поведінки:

- яке може завадити іншим слухачам, запрошеним особам брати участь у онлайн курсу та отримувати інформацію;

- яке принижує честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, у тому числі шляхом розміщення такої інформації в мережі інтернет, друкованих виданнях, розсилках чи іншим способом, що має публічний характер.

5. Розмір оплати та порядок розрахунків

5.1. Вартість інформаційно-освітніх послуг за цим Договором опублікована на сайті https://preculture.academy.

5.2. Оплата вартості інформаційно-освітніх послуг здійснюється у момент придбання доступу до інстаграм-журнала.

5.3. Оплата здійснюється у безготівковій формі.

6. Відповідальність сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань, зазначених у Договорі, сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та вимогами Договору.

6.2. У разі несвоєчасного внесення плати за надання інформаційно-освітніх послуг Виконавець має право розірвати договір та закрити доступ Замовника (слухача) до матеріалів журналу.

7. Припинення договору

7.1. Дія Договору припиняється:

· за згодою сторін;

· якщо виконання стороною Договору своїх зобов'язань неможливе у зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені Договором щодо надання інформаційно-освітніх послуг, та будь-яка зі сторін не погоджується на внесення змін до Договіру;

· у випадках, передбачених п.п.6.2. справжньої угоди;

· у випадках порушення Замовником вимог п.4.2 цього Договору;

7.2. Виконавець залишає за собою право заборонити Замовнику (Слухачу) отримати інформаційно-консультаційні послуги у разі порушення Замовником (Слухачем) правил проведення отримання доступу до журналу на строк до усунення такого порушення.

8. Додаткові умови

8.1. Оферта починає діяти з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою https://preculture.academy і діє до моменту відкликання або зміни оферти Виконавцем.

8.2. Договір набирає чинності з моменту акцепту у порядку, передбаченому цим Договором та діє до повного надання інформаційно-освітніх послуг за цим Договором.

8.3. Розірвання Договору за згодою сторін оформляється направленням повідомлення на електронну адресу Замовника, вказану при реєстрації на сайті.

8.4. Підписанням цього Договору Замовник підтверджує правильність та достовірність відомостей, викладених ним в електронній реєстраційній формі, а також те, що Замовник повністю ознайомлений та згоден з правилами та порядком проведення онлайн-курсу, та зобов'язується їх дотримуватись.

8.5. Підписанням цього Договору Замовник дає свою добровільну та однозначну згоду на опрацювання його персональних даних у базі персональних даних у порядку, передбаченому Законом України "Про захист персональних даних".